RAKNANG l รักหนัง

อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อมอบเป็น “ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม” บน พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ ในเขตสวนหลวง – สามย่าน เพื่อให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ

Follow Me!